Algemene voorwaarden

Art.1 Algemeen

1.1 Mocht er onduidelijkheid bestaan omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.3 Heft in Handen wordt hierna genoemd als HiH.

1.4 Gestalttherapeuten, therapeuten en andere zorgverleners werkzaam in en derhalve verbonden aan HiH worden hierna genoemd als zorgverlener.

1.5 Hij of zij die als zorgvrager of zorgontvanger bij de zorgverlener gesprekken, sessies, een therapietraject, training of workshop volgt, individueel of in een groep, wordt hierna genoemd als de cliënt.

1.6 Het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen wordt hierna genoemd als het NVPA. Licentienummer: 104668

1.7 Heft in Handen staat ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg licentienummer 801057R

Art. 2 Intakegesprek, sessies en therapietraject

2.1 Voorafgaand aan het volgen van sessies of een therapietraject wordt met de cliënt door de zorgverlener een informatief kennismakingsgesprek of intakegesprek gehouden.

2.2 Voortvloeiend uit dit intakegesprek worden eventueel losse sessies of een therapietraject met toestemming van de cliënt afgesproken en gepland.

2.3 Sessies hebben een vaste duur en hebben aaneengesloten als therapietraject vaak een vast interval. De totale duur van een therapietraject kan variëren.

2.4 De cliënt dient tijdens de sessies of een therapietraject bereid te zijn het grensgebied tussen spanning en opwinding naar zelfexpressie en zelfreflectie op te zoeken.

2.5 de cliënt blijft gedurende en na sessies of therapietraject verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen.

2.6 De cliënt is te allen tijde gerechtigd het volgen van sessies of een therapietraject te staken.

Art. 3 Groepssessies, -therapieën, trainingen en workshops

3.1 De cliënt kan zich inschrijven voor het volgen van de door de praktijk HiH aangeboden groepssessies, -therapieën, trainingen en workshops.

3.2 Voorafgaand aan het volgen van groepssessies, -therapieën, trainingen en workshops wordt met de cliënt een intakegesprek gehouden specifiek voor de betreffende groep.

3.3 Afhankelijk van het aanbod kan de zorgverlener die een groep begeleidt in groepssessies, -therapieën, trainingen of workshops een andere zijn dan de zorgverlener waarbij de cliënt individueel sessies of een therapietraject volgt.

3.4 Specifiek geldende voorwaarden voor groepen anders dan vermeldt in deze algemene voorwaarden, worden bij het aanbod van groepssessies, -therapieën, trainingen en workshops vermeld.

Art. 4 Materialen en middelen

4.1 Kleine materialen en middelen die eventueel worden gebruikt zijn onderdeel van de sessies en therapietrajecten en zijn als zodanig opgenomen in het tarief per sessie.

4.2 De kosten voor het gebruik van grote materialen (schilderdoeken, werkboeken e.d.) worden apart bij de cliënt in rekening gebracht. Voorafgaand aan het gebruik van deze materialen wordt de cliënt door de zorgverlener op de hoogte gebracht van deze kosten.

4.3 Ook bij groepssessies, -therapieën trainingen en workshops wordt het gebruik van grote materialen en middelen apart in rekening gebracht. Tenzij bij het aanbod anders wordt vermeld.

Art. 5 Annuleren

5.1 De cliënt kan telefonisch, schriftelijk of per email een afspraak van een sessie annuleren.

5.2 Annuleren van een sessie dient uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) voor de geplande sessie bekend te zijn bij de zorgverlener.

5.3 Niet tijdig geannuleerde sessies worden bij de cliënt in rekening gebracht.

5.4 De kosten voor groepssessies, -therapieën, trainingen en workshops worden bij annulering na inschrijving volledig bij de cliënt in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk met de betreffende zorgverlener anders is overeengekomen.

Art. 6 Betalingen en incasso

6.1 De cliënt dient de kosten voor het intakegesprek te allen tijde contant te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de zorgverlener.

6.2 De cliënt heeft de keuze de betaling van de kosten voor sessies, een therapietraject, training of workshop contant dan wel per bank te voldoen. De cliënt ontvangt altijd een declaratie.

6.3 Kiest de cliënt voor betaling per bank, dan dient de cliënt hiervoor een betalingsovereenkomst te ondertekenen. De betreffende betalingsovereenkomst wordt aan het begin van het therapietraject door de zorgverlener voorgelegd.

6.4 Alle betalingen dienen door de cliënt direct na de sessie contant te worden voldaan of indien overeengekomen binnen de gestelde betalingstermijn vermeldt op de declaratie.

6.5 Indien betaling door de cliënt uitblijft, ontvangt de cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn vermeldt op de declaratie een betalingsherinnering. Bij elke gestuurde herinnering wordt het bedrag van de originele factuur verhoogd met € 7,50 administratiekosten. De cliënt dient dan per direct aan de betalingsverplichting te voldoen.

6.6 Mocht de cliënt in gebreke blijven in de betalingsverplichting, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De betreffende vordering zal dan uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Daaruit voortvloeiende administratiekosten, incassokosten en rentekosten zullen altijd en volledig verhaald worden op de cliënt.

6.7 Het eventueel door de cliënt indienen van een klacht bij de zorgverlener dan wel bij het NVPA ontslaat de cliënt niet van de eerder genoemde betalingsverplichting.

Art. 7 Klachten en geschillen

7.1 de zorgverlener stelt het op prijs als de cliënt kenbaar maakt wanneer er ontevredenheid is over de zorgverlener, de sessies, het therapietraject, de training of workshop. In eerste instantie zal in een overleg tussen zorgverlener en cliënt getracht worden tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

7.2 Mocht het in het overleg zoals genoemd in art 7.1, niet lukken tot een oplossing te komen, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NVPA via het secretariaat van deze vereniging. De zorgverlener valt onder het klachtrecht van het NVPA (www.nvpa.org) en de geschillencommissie SCAG èn onder het tuchtrecht van de koepel waar ze bij is aangesloten, in dit geval de RBCZ.

7.3 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Mocht de cliënt ook niet met het NVPA tot een oplossing komen, dan kan een cliënt een beroep doen op de rechter.

7.4 De cliënt en de zorgverlener zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Art. 8 Registratie gegevens

8.1 Vanaf het intakegesprek worden gegevens van de cliënt door de zorgverlener vastgelegd. Deze gegevens worden eventueel tijdens en na sessies of therapietraject door de zorgverlener verder aangevuld en verzameld in een cliëntdossier. Met het aanleggen van een cliëntdossier voldoet de therapeut aan de wettelijke plicht die opgelegd is in de WBGO. Cliëntdossiers worden (be)veiligd en afgesloten opgeborgen en bewaard.

8.2 De cliënt dient eventuele wijzigingen in zijn of haar persoonsgegevens direct door te geven aan de zorgverlener.

8.3 De cliënt heeft het recht zijn of haar eigen cliëntdossier in te zien. Eventuele aanvullingen, wijzigingen of verwijderingen van gegevens kunnen i.o.m. de zorgverlener worden uitgevoerd.

8.4 De gegevens uit het cliëntdossier mogen door de zorgverlener niet aan derden worden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

8.5 Gegevens van cliënten en uit cliëntdossiers bekend bij de zorgverlener, vallen onder de bescherming van het beroepsgeheim van de zorgverlener, tenzij vanuit rechtswege anders wordt uitgesproken.

Interessant? Deel het!